Beeldend Floor vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen via contact@beeldendfloor.nl.

  • Artikel 1 Wie zijn wij?
Beeldend Floor is een eenmanszaak, gevestigd te (4884 BK) Wernhout aan Weimerpad 3. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73587583. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

  • Artikel 2 Welke gegevens gebruiken wij?
Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoelang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren. U kunt hierbij denken aan de bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken door u en andere betrokkenen op de foto te zetten, een eventuele trouwdatum of uitgerekende datum, leeftijden, geslacht en gewicht bij kinderen, eventuele medische gegevens die van belang zijn voor de shoot of contactgegevens van andere betrokkenen. Het kan zijn dat wij deze informatie via Instagram verwerken. Voor een zakelijke overeenkomst verwerken wij daarnaast uw bedrijfsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot 7 jaar na het einde van onze overeenkomst.

Wanneer u een bestelling plaats voor prints of fotoproducten, verwerken wij uw naam, factuuradres, leveradres, e-mailadres, telefoonnummer, betaalgegevens, aankoopgeschiedenis en foto’s. Wij bewaren deze gegevens tot 7 jaar na uw laatste bestelling.

U kunt inloggen in een online galerij om foto’s te downloaden. Wij versturen deze link naar uw e-mailadres. Deze gegevens blijven online zichtbaar bij Shootproof, totdat wij de galerij verwijderen.

Wij maken gebruik van een portfolio op onze website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Wij verwerken hierin de voor en van jou gemaakte content met indien gewenst uw naam en social media account wanneer u hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor heeft gegeven. Wij bewaren deze content onbeperkt in ons portfolio, tenzij u een verzoek doet tot verwijdering waarna er een belangenafweging plaats zal vinden of wij ons archief opschonen. U bent zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up na het leveren van de bestanden.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij uw naam, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens en btw-nummer, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van u verwijderen, dan wel anonimiseren.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, dan zullen wij uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.

Wanneer wij een inbreuk op ons auteursrecht constateren, zullen wij een dossier opbouwen met daarin onder andere screenshots van de inbreuk, uw naam en eventuele bedrijfsnaam, adresgegevens in verband met het mogelijk sturen van een sommatiebrief en overige relevante informatie die van belang kan zijn voor het afhandelen van de inbreuk. Wij verwijderen deze gegevens uiterlijk één jaar na het volledig afronden van de inbreuk.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren via Google Analytics.

Deze dienst maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen. U leest hier meer over in ons cookiestatement.

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij de inhoud van uw bericht met indien gewenst uw naam en foto. Recensies over onze diensten kunnen wij op onze website en social media kanalen plaatsen uit commercieel belang. Wij verwijderen deze zodra ze niet meer representatief zijn voor onze dienstverlening of u een verzoek doet tot verwijdering.

Wanneer u contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om uw naam, e-mail en telefoonnummer. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Wij verwerken tot slot uw naam, e-mail, eventuele gravatar en inhoud van uw bericht wanneer u een reactie op onze artikelen of berichten achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar voor ons en zullen wij bewaren totdat u uw reactie verwijdert of wij ons bericht verwijderen.

  • Artikel 3 Hoe verkrijgen wij deze gegevens?
Bovenstaande gegevens hebben wij van u als klant of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt.

Daarnaast kan het zijn dat wij uw gegevens hebben verkregen van een van onze klanten wanneer u ook aanwezig bent tijdens de reportage en wij u daar fotograferen, of wanneer u de galerij met daarin gemaakte content voor onze klant bezoekt. Ook kan het zijn dat wij uw gegevens hebben verkregen wanneer u op een andere manier betrokken bent bij de reportage of een cadeaubon naar u wordt verzonden.

Wij doen ons uiterste best ervoor te zorgen dat er enkel gegevens over minderjarigen worden verzameld met ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op.

  • Artikel 4 Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons heeft laten verwerken.

Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om uw gegevens in te zien.
Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens gebaseerd op een belangenafweging kunt u bezwaar maken.
Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, dan zullen wij uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren.
Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen, voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar contact@beeldendfloor.nl. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.
 
  • Artikel 5 Wie ontvangen uw gegevens?
Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij de uitvoering. Hieronder vallen mede leveranciers van fotoproducten. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Wanneer wij uw gegevens verwerken buiten de EER zullen wij passende beveiligingsmaatregelen treffen.

  • Artikel 6 Geautomatiseerde besluitvorming
Wij kunnen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van door u verstrekte gegevens, handelingen of nalatingen. Het is daardoor mogelijk dat een deel van onze diensten niet (meer) beschikbaar is voor u. U mag ons altijd uw standpunt over een geautomatiseerd besluit laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen.

  • Artikel 7 Slotbepalingen
Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, dan kunt u een e-mail sturen naar contact@beeldendfloor.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverklaring